hieronder treft je de partnervoorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als partner, geef je aan deze partner voorwaarden te accepteren.

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie
Artikel 3 – Gebruik Artikel
Artikel 4 – Commissie Artikel
Artikel 5 – Betaling Artikel
Artikel 6 – Beëindiging partnerschap
Artikel 7 – Gevolgen beëindiging partnerschap
Artikel 8 – Aansprakelijkheid Artikel
Artikel 9 – Diversen Artikel
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Definities

Health Advies Breda: Health Advies Breda gevestigd aan de Tolbrugstraat 15A 4811 WN in Breda, opererend onder BTW nummer: NL001669022B04 met Kamer van Koophandel nummer: 74632299.
HAB website: healthadviesbreda.nl
Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die deze partnervoorwaarden heeft aanvaard en door Health Advies Breda als partner is aangemerkt om bezoekers via affiliate links toegang te verschaffen tot de HAB website (healthadviesbreda.nl).
Cookie: Een klein (tekst) bestandje, dat op de computer van de bezoeker wordt geplaatst door de HAB website (healthadviesbreda.nl) die wordt bezocht door de bezoeker, met daarin allerlei relevante persoonlijke informatie.
Cookie geldigheid: Is de instelling van de cookie die bepaalt gedurende welke periode (tijd) de cookie actief blijft op de computer van de bezoeker (60 dagen).
First Cookie Counts: Het principe waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het eerste marketingkanaal via welke de bezoeker zich toegang heeft verschaft tot de HAB website.
Artikelen: Alle producten die worden aangeboden op de HAB website.
Kortingscode: De affiliate partner krijgt (op aanvraag) een kortingscode toegewezen die gebruikt kan worden om commissie te verdienen over de netto aankoopprijs van de consument.
Affiliate link: Een elektronische link naar de HAB website die beschikbaar is gesteld door Health Advies Breda en via internet (in het bijzonder op de site van de partner zelf of in zijn/haar advertenties en/of e-mailberichten) gedeeld wordt. De affiliate partner ontvangt voor iedere nieuwe bezoeker een commissie die naar gelang de resultaten en prestaties kan oplopen of aflopen.
Bezoeker: Iedere consument die zich via een affiliate link toegang verschaft tot de HAB website en zodoende één of meerdere artikelen aanschaft van Health Advies Breda.
Content: (een deel van) het aanbod van Artikelen op de website, zoals tekst, afbeeldingen, recensies, downloads, dat Health Advies Breda ten behoeve van het partnerprogramma ter beschikking stelt via de site healthadviesbreda.nl.

Artikel 2 – Aanmelding en acceptatie

 1. Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als Health Advies Breda partner via healthadviesbreda.nl/partner-worden/
 2. Aanmelding als Health Advies Breda partner houdt in dat je de partnervoorwaarden aanvaardt en deze zult respecteren.
 3. Om als partner te worden ingeschreven dien je:
  a. het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
  b. te bevestigen dat je de partnervoorwaarden hebt aanvaard door de akkoord-button aan te klikken;
  c. als partner te zijn geaccepteerd door Health Advies Breda.
 4. Health Advies Breda informeert je in beginsel binnen zeven (7) dagen na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier waarbij de aanvaarding van de partnervoorwaarden is bevestigd of Health Advies Breda je als partner accepteert.
 5. Health Advies Breda kan een aanmelding om haar eigen motiverende redenen weigeren, zonder opgaaf van reden.

Artikel 3 – Gebruik

 1. De partner zal er geen misverstand over laten bestaan dat de artikelen niet door de partner, maar door Health Advies Breda worden verkocht.
 2. De partner is gerechtigd om de naam Health Advies Breda en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van Health Advies Breda uitsluitend ten behoeve van het Health Advies Breda partnerprogramma te gebruiken op de door Health Advies Breda van tijd tot tijd aan te geven wijze. De partner zal daarbij alle aanwijzingen van Health Advies Breda steeds opvolgen. Voorwaarde is bovendien dat geen wijzigingen worden aangebracht en het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor Health Advies Breda zal kunnen zijn.
 3. Het is de partner niet toegestaan de naam Health Advies Breda en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Health Advies Breda of daarmee overeenstemmende tekens op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma’s binnen zoekmachines.
 4. De partner is verplicht in geval zijn/haar site muziek content bevat in de directe nabijheid daarvan de bron en/of licentie te vermelden van de auteur.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 en 3.3, zal de partner de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Health Advies Breda en derden respecteren.
 6. De partner zal de content slechts gebruiken ten behoeve van het Health Advies Breda partnerprogramma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
 7. De prijzen van de Artikelen op de website kunnen regelmatig wijzigen. De partner draagt de verantwoordelijkheid voor dat de prijzen van de Artikelen die (eventueel) op zijn/haar site zijn vermeld in overeenstemming zijn met de prijzen zoals van tijd tot tijd vermeld op de website. Eventuele schade voortvloeiend uit het niet juist vermelden van de prijzen van de artikelen zullen worden verhaald op de partner.
 8. De partner zal zich onthouden van ieder doen of nalaten waardoor Health Advies Breda en/of de partner mogelijk in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 9. Het is onder meer niet toegestaan dat (door) de inhoud van de site van de partner of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin de partner een affiliate link heeft opgenomen:
  a. een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
  b. discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
  c. illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
  d. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Health Advies Breda;
  e. auteursrechten, merkrechten of andere rechten van Health Advies Breda of enige derde worden geschonden.
 10. De partner zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies van Health Advies Breda terzake van de installatie en het gebruik van de affiliate link alsmede terzake van de content.
 11. Indien de website hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de affiliate link, is Health Advies Breda gerechtigd om de affiliate link te blokkeren.
 12. Het is de partner niet toegestaan om:
  a. te proberen bezoek richting de website op enige wijze te onderscheppen (inclusief via software welke door de bezoeker bewust of onbewust is geïnstalleerd op de eigen computer) om zodoende onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen.
  b. De website te tonen op de eigen site door middel van een iframe.
  c. Zonder schriftelijk toestemming van Health Advies Breda advertentieprogramma’s binnen zoekmachines in te zetten met de intentie bezoekers rechtstreeks van de zoekmachine naar de site (healthadviesbreda.nl) te sturen.

Artikel 4 – Commissie

 1. Health Advies Breda meet de verkopen van alle Artikelen door de bezoeker met behulp van een cookie. Deze cookie heeft een houdbaarheid van maximaal 60 dagen.
 2. De partner kan aanspraak maken op commissie terzake van alle artikelen die een bezoeker heeft gekocht bij Health Advies Breda direct na klikken op de affiliate link of binnen de gestelde cookie tijd, waarbij het first cookie counts principe geldt en de bezoeker aan de (betalings)verplichtingen terzake van deze artikelen jegens Health Advies Breda heeft voldaan.
 3. Indien de bezoeker de Artikelen retourneert en/of betaling daarvan ongedaan wordt gemaakt kan de partner geen aanspraak (meer) maken op de betreffende commissie en dient de Health Advies Breda partner reeds ontvangen commissie terzake aan Health Advies Breda terug te betalen.
 4. De commissie wordt berekend over de netto verkoopwaarde per product per maand.
 5. De registratie van de vertoningen, klikken en verkopen via de site healthadviesbreda.nl/partner-dashboard/ is bindend voor Health Advies Breda en haar partner.

Artikel 5 – Betaling

 1. Betaling van de commissie door Health Advies Breda aan de partner geschied binnen de eerste 7 dagen van de opvolgende maand na de maand waarin de commissie is verdiend, waarbij het openstaande saldo minstens €50,00 (vijftig euro) bedraagt of hoger en zal worden overgeboekt op het rekeningnummer dat de partner heeft opgegeven tijdens het invullen van het formulier op de pagina healthadviesbreda.nl/uitbetaling-activeren. Alle betalingskosten, m.u.v. de administratiekosten van Health Advies Breda, zijn voor rekening van de partner en worden in mindering gebracht op de te vergoede commissie.
 2. Health Advies Breda is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de partner verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Health Advies Breda uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft van de partner.

Artikel 6 – Beëindiging partnerschap

 1. Health Advies Breda is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
 2. Onverminderd haar overige rechten is Health Advies Breda onder meer gerechtigd om het partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
  a. de partner tekort komt in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de partnervoorwaarden handelt;
  b. de site van de partner naar oordeel van Health Advies Breda in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
  c. Health Advies Breda hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
  d. de partner in het kader van het partnerprogramma onrechtmatig handelt jegens Health Advies Breda en/of derden, zoals leveranciers, fabrikanten, laboratoria.
 3. Het partnerschap eindigt direct en automatisch in geval:
  a. de partner de affiliate link heeft verbroken;
  b. het partnerprogramma is stopgezet.

Artikel 7 – Gevolgen beëindiging partnerschap

 1. Indien het partnerschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  a. worden de affiliate link(s) verbroken;
  b. is Health Advies Breda gerechtigd om de toegang van de partner tot healthadviesbreda.nl/partner-dashboard/ te blokkeren;
  c. kan de partner, onverminderd het bepaalde artikel 7.2 geen aanspraak (meer) maken op commissie;
  d. zal de partner de content van zijn/haar site onmiddellijk verwijderen;
  e. is de partner niet langer gerechtigd om de naam Health Advies Breda en de (overige) merken, logo’s en andere onderscheidingstekens van Health Advies Breda in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.2 te gebruiken.
 2. Uitsluitend in geval het partnerschap is beëindigd in overeenstemming met artikel 6.1, artikel 6.3 en/of artikel 9.3, zal de partner aanspraak kunnen maken op betaling van commissie terzake van verkopen die zijn verricht vóór de beëindigingsdatum, conform het bepaalde in artikel 4 en artikel 5 (waarbij onverminderd geldt dat de commissie niet wordt uitbetaald als deze minder dan €50,00, zegge: vijftig euro bedraagt).
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 en artikel 8, zullen Health Advies Breda en de partner geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van het partnerschap en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De partner is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar site en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een affiliate link is opgenomen. De partner vrijwaart Health Advies Breda voor alle aanspraken dienaangaande.
 2. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Health Advies Breda, is Health Advies Breda niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de partner in verband met deelname aan het partnerprogramma, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de website, technische storingen, etc.
 3. De partner staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart Health Advies Breda terzake van alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 9 – Diversen

 1. De partner zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Health Advies Breda en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Health Advies Breda.
 2. De partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Health Advies Breda hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 3. Health Advies Breda is te allen tijde gerechtigd om de partnervoorwaarden te veranderen. De partner zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde partnervoorwaarden voor de partner niet acceptabel zijn, is de partner gerechtigd het partnerschap te beëindigen. Indien de partner niet tot beëindiging van het partnerschap overgaat, wordt de Health Advies Breda partner geacht de gewijzigde partnervoorwaarden te hebben aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze partnervoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 10 – Toepasselijk Recht En Bevoegde Rechter

 1. De partnervoorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.